Maple sugar $6.00 per pound shipping extra 1 pound 5 pound and 10 pound also 25 pound boxes.